Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007 – 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 jest dokumentem, o którym mowa w artykule 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str.25-78). Program obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Jest instrumentem realizującym działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie Wspólnoty. Realizuje jeden z trzech celów określonych w art. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia, jakim jest „konwergencja”. Krajową podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji WRPO stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. nr 227, poz. 1658).

Działania realizowane w ramach programu finansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe, zarówno publiczne, jak i prywatne. Pomoc Wspólnoty przeznaczona jest na priorytetowe działania mające na celu promocję konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy, przy uwzględnieniu celów wyznaczonych w Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych dla Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia na lata 2005 – 2008 (COM/2005/141, z dn. 12.04.2005r.), wynikających z odnowionej Strategii Lizbońskiej. Obszar interwencji programu wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Jego zakres ograniczony jest listą priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Struktura programu - liczba i zakres priorytetów, ich pola interwencji, poprzez które program jest realizowany - wynika także z polityk wspólnotowych określonych w Strategii Lizbońskiej, Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych dla Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia na lata 2005 – 2008, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013 (decyzja Rady nr 2006/702/WE z dnia 6 października 2006r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Dz. Urz. UE L 291 z 21.10.2006, str. 11), oraz polityki krajowej określonej w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (przyjętej przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r.) i w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowej Strategii Spójności).

Instytucją Zarządzającą WRPO jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który wykonuje swe zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW). Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III Programu „Środowisko przyrodnicze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wdrażaniem pozostałych Priorytetów zajmuje się – Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny zawiera 7 priorytetów:

  1. Konkurencyjność przedsiębiorstw;
  2. Infrastruktura komunikacyjna;
  3. Środowisko przyrodnicze;
  4. Rewitalizacja obszarów problemowych;
  5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;
  6. Turystyka i środowisko kulturowe;
  7. Pomoc techniczna;

Działania realizowane w ramach 7 Priorytetów WRPO finansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. Na realizację programu Wielkopolska otrzyma 1 130 264 097 euro (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 7 maja br., kwota ta została zwiększona do 1 272 792 644 euro, co będzie implikowało zmiany w tabelach finansowych WRPO 2007-2013). 
Na finansowanie Priorytetu III WRPO przewidziano środki EFRR w wysokości 173,8 mln euro.

W uszczegółowieniu WRPO w ramach Priorytetu III przewidziano następujące działania:

3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
3.3 Wsparcie ochrony przyrody
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

 

Schemat ubiegania się o środki w ramach Priorytetu III WRPO